top of page

2023 
1 jan   Putrada Ekadasi
18 jan Sat-tila Ekadasi

27 jan Sri Advaita Apparition

31 jan Bhaimi Ekadasi

2 fev Sri Nityananda Apparition
10 fev Bhaktisiddhanta App.

16 fev Vijaya Ekadasi

3 mar Amalaki Vrata Ekadasi

6 mar Gaura Purnima

17 mar Papamocani Ekadasi

30 mar Rama Navami

1 avr Kamada Ekadasi

16 avr Varuthini Ekadasi

1 mai Mohini Ekadasi

4 mai Nrsimha Caturdasi

15 mai Apara Ekadasi

31 mai Nirjala Ekadasi

13 juin Yogini Ekadasi

17 juin Bhaktivinoda Dispar.

29 juin Sayana Ekadasi

8-9 jul Ratha Yatra

13 jul Kamika Ekadasi

29 jul Padmini Ekadasi

11 aout Parama Ekadasi

27 aout Pavitropana Ekadasi

30 aout Sri Balarama Jayanti

2-4 sep Festival Prabhupada

6 sep Sri Krishna Janmastami

7 sep Srila Prabhupada App.

10 sep Annada Ekadasi

22 sep Radhastami

25 sep Parsva Ekadasi

27 sep Bhaktivinoda Thakur App.

10 oct Indira Ekadasi

24 oct Pasankusa Ekadasi

29 oct Kartikka commence

8 nov Rama Ekadasi

12 nov Divali

13 nov Govardhana Puja

16 nov Prabhupada Dispar.

23 nov - Utthana Ekadasi

            - Gaura Kisora Dispar.

26 nov - Kartikka finale

            - Sri Tulasi Vivaha

8 dec Utpanna Ekadasi

22 dec - Moksada Ekadasi

            - Bhagavad Gita Jayanti

30 dec - Bhaktisiddhanta Disap.

bottom of page